30 jul. 2013

LA BOUGANVILLEA: LA REINA DE L'ESTIU


COLORS PER A L'ESTIU AMB LES BOUGANVILLEES    La bouganvillea és una planta enfiladissa molt coneguda per la seva espectacular floració. En climes càlids, sense glaçades, floreix pràcticament durant tot l'any.
Les dues espècies mes comunes són la Bouganvillea glabra i la Bouganvillea spectabilis. De cadascuna n'hi ha una gran varietat de colors: vermella, blanca, fúcsia, lila, taronja...
Cal aclarir que allò que anomenem "flors" de la buganvilla, no són botànicament flors, sino bràcties. Les bràcties rodejen la veritable flor, que és petita, blanca i sense valor ornamental.

Els usos que té aquesta trepadora són variats: Per a cobrir parets, pèrgoles, valles, murs, celosies, etc.. Es pot usar com a tapís per a cobrir un terraplè. Admet la formació en bonsai.

La bouganvillea és una planta molt resistent : Aguanta el sòl pobre, la falta d'aigua i el descuit. Però li perjudica el fred, l'excès d'aigua i no suporta que alterin les seves arrels.

Necesita una ubicación dentro de la casa con mucha luz, si no, pierde las hojas y no llega a florecer. 
En el jardín, siempre al sol, que reciba toda la luz posible

La Bouganvillea spectabilis aguanta fins a -3ºC i la Bouganvillea glabra fins a -7ºC. Per sota dels +5ºC ja perd les fulles, encara que és normal que perdi fulles a l'hivern i deprés rebroti. Per tant, la bouganvillea en climes amb glaçades freqüents no es pot deixar a la intempèrie perqè morirà de fred.

És fonamental que el sòl dreni bé. Per afavorir la floració, es pot reduir el reg i l'adob a mitjans d'estiu.


..........................................................................................................

COLORES PARA EL VERANO CON LAS BUGANVILLEAS


La buganvilla es una planta trepadora muy conocida por su espectacular floración. En climas cálidos, sin heladas, florece prácticamente a lo largo de todo el año, incluso en invierno.
Las dos especies más comunes son la Bouganvillea glabra y la Bouganvillea spectabilis. De cada una hay un buen puñado de cultivares con flores (brácteas) de colores variados como el blanco, rosado, amarillo, naranja, rojo,...
Hay que aclarar que lo que comúnmente llamamos "flores" de la buganvilla, no son botánicamente flores, sino brácteas. Las brácteas rodean la verdadera flor, que es pequeñita, blanca y sin valor ornamental

Los usos que tiene esta trepadora son variados: Para cubrir paredes, pérgolas, vallas, muros, celosías, etc.. Se suele fijar con alambres y alcayatas con tacos. Se puede usar como tapizante para cubrir un terraplén. Admite la formación en bonsai.

La buganvilla es dura: Aguanta el suelo pobre, la falta de agua y el abandono. Le perjudica el frío, el exceso de agua y odia que le alteren sus raíces

Necesita una ubicación dentro de la casa con mucha luz, si no, pierde las hojas y no llega a florecer. 
En el jardín, siempre al sol, que reciba toda la luz posible

La Bouganvillea spectabilis aguanta hasta -3ºC y la Bouganvillea glabra hasta -7ºC. Por debajo de +5ºC ya pierde las hojas. De todas maneras, es normal que pierda hojas en invierno pero luego rebrota.
Por tanto, la buganvilla en climas con heladas frecuentes no debe mantenerse a la intemperie porque se moriría de frío y lo que se hace en sitios así, es tenerla en maceta y guardarla en interior durante el otoño-invierno.
En verano y en maceta, riega 2 ó 3 veces a la semana. En invierno, sólo cuando la tierra esté seca.
En verano y plantada en el jardín, una vez a la semana o incluso menos. En invierno, nada, porque con el agua de lluvia tiene suficiente.
Es fundamental que el suelo drene bien y que no permanezca encharcado días. Así mismo, asegúrate que las macetas no tengan el agujero inferior obstruído.
Si hacia la mitad del verano reduces el riego y el abono, estimularás la floración

9 jul. 2013

LES PLANTES A L'ESTIU: CONSELLS PER A CUIDAR-LES/ LAS PLANTAS EN VERANO: CONSEJOS PARA CUIDARLASCONSELLS PER A CUIDAR LES PLANTES A L’ESTIU/ CONSEJOS PARA CUIDAR LAS PLANTAS EN VERANO

A l'estiu cal vigilar molt les plantes pel que fa al sol, al reg, l'adob... Seguidament us doneu una sèrie de consells bàsics (principalment sobre el reg) per aconseguir que les plantes del jardí o la terrassa aguantin l'època estiuenca...

El més convenient és disposar d’un sistema de reg automàtic.  
       No regar a ple sol: és un malbaratament per l’evaporació i podem cremar les fulles. Regar a les hores més fresques: ben aviat al matí o a la nit. De tant en quan, cal refrescar les fulles, no les flors.  
Molt de compte amb deixar les mànegues al sol: es sobreescalfen i l’aigua surt a temperatures elevades. 
La gespa i les plantes exposades a ple sol necessiten reg diari. Les Plantes annuals han de tenir la terra humida per aconseguir una bona floració.                                                                              
Compte amb els testos perquè a l’estiu perden l’aigua amb rapidesa 
En general, els arbres necessiten un reg profund un cop por setmana.
El vent augmenta la transpiració de les plantes; cal protegir-les dels corrents d'aire.
Les plantes penjants necessiten més aigua, ja que l’evaporació és major.
Les plantes Crasses o Suculentes, les plantes subtropicals com la Yuca, Drago, Dràcena i palmeres com el Chamaerops requereixen menys reg.
Amb un adob regular es manté i s’estimula la floració de moltes espècies.
A finals de l’estiu es pot fer l’última fertilització per a preparar les plantes per a l’hivern.
La gespa: es rega sovint, sense deixar que s’assequi la terra i procurant que l’aigua arribi bé a les arrels. Cal regar entre 20 i 30 minuts diaris amb aspersors

Quan comença el calor podem treure a fora les plantes d’interior progressivament  i mantenir-les a l’ombra.
·         
     

---------------------------------------------------------------------------------------------
En verano debemos tener un cuidado especial con las plantas, especialmente por lo que se refiere al riego, al sol, al abono... A continuación os dejamos unos consejos básicos (principalmente sobre el riego) para conseguir que nos aguanten bien las plantas del jardín o de la terraza...

Lo más conveniente es disponer de un sistema de riego automático. 
       No regar a pleno sol: es un despilfarro por la evaporación y podemos quemar las hojas. Regar en las horas más frescas: temprano por la mañana o tarde por la noche. De vez en cuando está bien refrescar las hojas, no las flores.
Hay que tener cuidado con dejar las mangueras al sol: se recalientan y el agua sale a altas temperaturas.
El césped y las plantas expuestas al sol necesitan riego diario. Las plantas anuales necesitarán una tierra húmeda para conseguir buena floración.                                                                             
En general, los árboles necesitan un riego profundo una vez a la semana. 
El viento aumenta la transpiración de las plantas,  hay que protegerlas de corrientes de aire. 
Las plantas colgantes necesitan más agua, ya que la evaporación es mayor.
Las plantas crasas o suculentas, las plantas subtropicales como la Yuca, Drago, Dracena y palmeras como el Chamaerops requieren menos riego.
Con un abono regular se mantiene y se estimula la floración de muchas especies.
A finales del verano se puede hacer la última fertilización para preparar las plantas para  el invierno.
El césped: se riega regularmente, sin dejar que se seque la tierra y procurando que el agua cale bien hasta las raíces. Regar entre 20 y 30 minutos diarios con aspersores. 

Cuando comienza el calor podemos sacar las plantas de interior progresivamente  y mantenerlas a la sombra.